Regulamin programu partnerskiego

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez LOOKmap za pośrednictwem Serwisu www.lookmap.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. LOOKmap – Luk Map Łukasz Nicpoń, działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 574-203-38-88, REGON: 122904218.
 2. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.lookmap.pl za pośrednictwem którego LOOKmap, świadczy usługi opisane w niniejszym Regulaminie. Za pośrednictwem Serwisu usługi mogą świadczyć również inne podmioty. LOOKmap ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Serwisu we własnym imieniu podwykonawcy bez informowania o tym Użytkowników.
 3. Karta LOOKmap- karta, uprawniająca członków do uzyskania rabatu u Partnerów.
 4. Elektroniczna Karta LOOKmap – usługa polegająca na możliwości korzystania ze zdematerializowanej karty przez każdorazowego posiadacza tableta bądź telefonu interaktywnego, oferowanego do czasowego korzystania w ramach usługi „Intelligent Guide” przez YASSER HEFAINA YASPOL, z siedzibą ul. Zbożowa 3 lok. 7, 30-002 Kraków, nr NIP: 7511764498, nr REGON: 122878573.Usługa jest dostępna na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez każdorazowego korzystającego z YASSER HEFAINA YASPOL, zaś LOOKmap nie jest stroną takiej umowy. YASSER HEFAINA YASPOL jest uprawniony do zawierania umów i oferowania usługi Elektroniczna Karta LOOKmap jako licencjobiorca LOOKmap.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, jak również, za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia lub mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która po wypełnieniu formularza zakupowego za pośrednictwem strony internetowej www.lookmap.pl staje się właścicielem Karty LOOKmap na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Partner - przedsiębiorstwo, które na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z LOOKmap udziela Uczestnikom rabatu na swoje usługi. Kompletna lista Partnerów dostępna jest za pośrednictwem Serwisu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie www.lookmap.pl
 8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu przez pełnoletnią osobę fizyczną, jak również, za zgodą przedstawiciela ustawowego, osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia lub mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, formularza zakupowego za pośrednictwem strony internetowej www.lookmap.pl
 9. Konsument – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem i korzystająca z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244).
 2. LOOKmap świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi niewymagające Rejestracji w zakresie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie.
 3. LOOKmap świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi wymagające dokonania Rejestracji w zakresie możliwości zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Karty LOOKmap.
 4. Korzystanie z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu może być odpłatne. Informacja o odpłatności danej usługi zamieszczona zostanie w ramach odpowiednich zasobów Serwisu lub w odrębnym regulaminie danej usługi.
 5. W zakresie w jakim w ramach Serwisu swoje usługi świadczą bądź oferują podmioty inne niż LOOKmap Regulamin nie znajduje zastosowania. Podmioty te ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem dokonania Rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 7. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminuw każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.lookmap.pl, pobrać je w formie pliku oraz wydrukować.

§ 3. Zasady korzystania z Karty LOOKmap

 1. Warunkiem korzystania z Karty LOOKmap jest jej podpisanie. Karta LOOKmap jest imienna, a jedna osoba może posiadać wyłącznie jedną Kartę LOOKmap.
 2. Wyłącznie osoba podpisana na Karcie LOOKmap może z niej korzystać. Karta LOOKmap upoważnia przy tym do skorzystania z rabatu jej właściciela, a w restauracjach i miejscach rozrywki właściciela kart wraz z osobą towarzyszącą, chyba że oferta Partnera stanowi inaczej.
 3. Warunkiem korzystania z Karty LOOKmap jest jej okazanie, wraz z dowodem tożsamości, na początku wizyty u Partnera oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w jego profilu zamieszczonym w Serwisie.
 4. Osoba korzystająca z Karty LOOKmap zobowiązana jest do poinformowania drogą elektroniczną LOOKmap o zmianie danych kontaktowych, w szczególności zaś adresu poczty elektronicznej. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, LOOKmap nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy LOOKmap, a tą osobą.
 5. Okres ważności Karty LOOKmap obejmuje okres od zawarcia umowy sprzedaży Karty LOOKmap do dnia wskazanego na rewersie Karty. Okres ważności Karty wynosi co najmniej 10 miesięcy kalendarzowych.
 6. Osobie korzystającej z Karty LOOKmap przysługują rabaty u Partnerów, według informacji zamieszczonej w Serwisie, w zakładce „Oferta”.
 7. LOOKmap zastrzega, że każdy z Partnerów może wypowiedzieć umowę partnerską łączącą go z LOOKmap.
 8. LOOKmap zastrzega, że każdy Partner może wypowiedzieć niektóre warunki umowy partnerskiej łączącej go z LOOKmap. Dotyczy to w szczególności wysokości i zasad przyznawania rabatu osobom korzystającym z Karty LOOKmap. Zmienione zasady będą każdorazowo udostępniane w Serwisie, w zakładce „Oferta”.
 9. LOOKmap nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wywołane działaniem Partnerów, opisane w ust. 3.7. i 3.8. O wszelkich zmianach niezależnych od LOOKmap Użytkownik będzie informowany pocztą elektroniczną lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu.
 10. Rabaty dostępne dla osób korzystających z Karty LOOKmap nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami.
 11. LOOKmap nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów.
 12. Dalsza odsprzedaż Karty LOOKmap, w szczególności dokonana za pośrednictwem innej strony internetowej, jest zakazana i stanowi naruszenie Regulaminu. Naruszenie to upoważnia Partnera do odmowy przyznania rabatu. LOOKmap nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek takiego naruszenia Regulaminu.
 13. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty LOOKmap osoba będąca jej właścicielem jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania LOOKmap o jej kradzieży bądź utracie - w celu jej zastrzeżenia. W przeciwnym wypadku LOOKmap nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie Karty LOOKmap.
 14. W razie utraty lub zniszczenia Karty LOOKmap nie są wydawane jej duplikaty.
 15. Każda osoba korzystająca z Karty LOOKmap oraz każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej w stosunku do Partnerów oraz LOOKmap.
 16. Zasady korzystania z Karty LOOKmap, zawarte w ust. 3.1.-3.15, stosują się do Użytkowników, także w razie nabycia przez nich Karty LOOKmap bezpośrednio w siedzibie LOOKmap, bądź w wyznaczonym punkcie na terenie Polski.
 17. Zasady korzystania z Karty LOOKmap, zawarte w ust. 3.2., 3.6. - 3.11. i 3.15. stosują się do Elektronicznej Karty LOOKmap. Do Elektronicznej Karty LOOKmap ust. 3.3. stosuje się  odpowiednio.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOOKmap

 1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym LOOKmap,  system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
   1.1 Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub,
  1. 1.2 Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub,
   1.3 Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub,
   1.4 Google Chrome w wersji 30.0.1599 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub,
   1.5 Safari w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   1.6 Akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację,
   1.7 Aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. LOOKmap zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w technicznym sposobie realizowania usług za pośrednictwem Serwisu, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244) oraz potwierdza, że został poinformowany przez LOOKmap o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez LOOKmap (administratora danych) oraz ich aktualizacji.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, zarówno w toku dokonywania Rejestracji jak i w toku korzystania z Serwisu.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie LOOKmap nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. 5.1 utratę przez Użytkownika danych wpisanych w trakcie Rejestracji spowodowaną awarią sprzętu, sytemu teleinformatycznego lub tez innymi okolicznościami niezawinionymi przez LOOKmap;
   5.2 za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez inne osoby, a także za treść jakichkolwiek wypowiedzi zamieszczanych w Serwisie przez inne osoby;
   5.3. za niedostępność Serwisu lub niektórych jego funkcji z powodów niezawinionych przez LOOKmap, a także w wypadku konieczności dokonania konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej w razie gdy nie naruszy to praw Użytkownika;
   5.4 za jakiekolwiek następstwa korzystania z Serwisu przez inne osoby w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub z Regulaminem.
   5.5 za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Serwisu.
   5.6 za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zakupionej Karty LOOKmap wynikłe na skutek podania przez Użytkownika w formularzu zamówienia błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
   5.7 za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przed administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu.
 6. Zakazane jest się dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży Karty LOOKmap

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z danym Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika skutecznej Rejestracji, na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
  2. Rejestracja wymaga dokonania następujących czynności:
   1. 2.1 potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”;
    2.2 wypełnienie formularza zakupu dostępnego na stronie Serwisu polegające na podaniu danych wymaganych do Rejestracji i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”.
  3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży Karty LOOKmap za pośrednictwem Serwisu jest następująca:
   1. 3.1 wymagane jest dokonanie Rejestracji zgodnie z ust 5.2 powyżej, zakończonej skutecznym kliknięciem przez Użytkownika ikony opisanej słowami „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo;
    3.2 po kliknięciu przez Użytkownika ikony opisanej słowami „ZAMAWIAM I PŁACĘ” następuje przekierowanie do podstrony płatności, która jest dokonywana przy pomocy usługi PayU;
    3.3 przed dokonaniem płatności Użytkownik wybiera, za pomocą odpowiedniego pola, sposób dostawy, spośród dwu dostępnych opcji: „Odbiór osobisty” i „Dostawa (priorytet polecony”);
    3.4 przed dokonaniem płatności Użytkownik wybiera, za pomocą odpowiedniego pola, sposób zapłaty;
    3.5 przed dokonaniem płatności Użytkownik akceptuje, za pomocą odpowiedniego „checkbox”, Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, do którego odnośnik zawarty jest na podstronie Serwisu;
    3.6 przed dokonaniem płatności Użytkownik może, za pomocą odpowiedniego „checkbox”, zażądać wystawienia przez LOOKmap faktury VAT dokumentującej zakup Karty LOOKmap - co skutkuje koniecznością podania przez Użytkownika w stosownym formularzu, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT;
    3.7 przed dokonaniem płatności Użytkownik może, za pomocą odpowiedniego „checkbox”, wyrazić chęć założenia własnego konta PayU;
    3.8 zapłata następuje po kliknięciu ikony zawierającej wyrażenie „Płacę” oraz kwotę do zapłaty;
    3.9 dokonanie zapłaty generuje automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia zamówienia.
  4. Cena Karty LOOKmap podawana jest w Serwisie w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto. W razie wyboru przez Użytkownika opcji dostawy „Dostawa (priorytet polecony)”, Użytkownik ponosi dodatkowo koszt dostawy w wysokości podanej w Serwisie.
  5. Zamówiona Karta LOOKmap dostarczana jest przesyłką poleconą na adres podany w formularzu zamówienia w terminie 14 dni od skutecznego zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu i zaksięgowania wpłaty dokonanej zgodnie z ust. 5.3.
  6. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 5.1., może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
  7. Konsument który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę sprzedaży Karty LOOKmap, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
  8. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, albo od umowy sprzedaży Karty LOOKmap, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa odpowiednio w ust.5.6. i ust. 5.7.; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.

  § 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Użytkownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu lub dotyczące Karty LOOKmapna adres poczty elektronicznej info@lookmap.pl. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny LOOKmap podany w ust. 1.1.
  2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisumożna zgłaszać w terminie 30  dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. W razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki LOOKmap.
  3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.
  4. LOOKmap jako sprzedawca Karty LOOKmap odpowiada wobec konsumentów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  5. W przypadku umów sprzedaży Karty LOOKmap, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  § 7. Polityka prywatności

  LOOKmap przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. LOOKmap, respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności LOOKmap zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LOOKmap sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności LOOKmap informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony danych Użytkowników:

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez LOOKmap jest Łukasz Nicpoń, zamieszkałyul. Wójtowska 9/2 30-020 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LukMap, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 574-203-38-88, REGON: 122904218.
  2. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
  3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez LOOKmap;
  5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych w toku Rejestracji jest dobrowolne;
  6. Dane podawane przez Użytkowników w trakcie Rejestracji będą wykorzystywane do celów wykonania umowy oraz marketingu i promocji.
  7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
  8. LOOKmap nie przechowuje żadnych danych wrażliwych Użytkowników;
  9. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do korzystani aż LOOKmap, a następnie zostaną usunięte.
  10. Użytkownicy mają prawo do:
   1. 10.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
    10.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
    10.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
  11. W powyższych celach Użytkownicy mogą wysyłać żądania na adres poczty elektronicznej info@lookmap.pl bądź listem poleconym na adres korespondencyjny LOOKmap wskazany w ust. 1.1 Regulaminu.
  12. LOOKmap wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
  13. LOOKmap stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z LOOKmap. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

  § 8. Nota prawna

  1. Serwis został przygotowany na zlecenie LOOKmap.
  2. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody LOOKmap jest zabronione.
  3. Strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się w Serwisie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym LOOKmap nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawartena tych stronach i w serwisach.
  4. Wszelkie treści i dane dostarczone przez Użytkowników nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystywane przez LOOKmap na zasadach określonych Regulaminie.
  5. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w części Serwisu dostępnej bez dokonywania Rejestracji bądź dostępnej po dokonaniu Rejestracji treści mającej charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zmianami), Użytkownik udziela LOOKmap nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania, w tym kopiowania i publikowania utworu w celach promocyjnych, w szczególności do umieszczania utworu na wszystkich podstronach Serwisu w celu prezentowania utworu innym Użytkownikom, a także osobom przeglądającym Serwis.

  § 9. Postanowienia końcowe

  1. LOOKmap stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stornie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html - w jego kształcie obowiązującym w dniu wejścia w życie Regulaminu.
  2. LOOKmap ma prawo trwałego zaprzestania udostępniania przez siebie części lub całości usług dostępnych w ramach Serwisu bez podania przyczyn w każdym czasie.
  3. LOOKmap może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody Użytkowników, bez podania przyczyn i w każdym czasie. Zmiany Regulaminu, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników  przed wejściem zmiany w życie.
  4. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie, zamieszczonym każdorazowo na stronie Serwisu.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie Serwisu.

  Aby w pełni korzystać z przywilejów karty prosimy dokładnie zapoznać się z profilem poszczególnych Partnerów i zapoznać się z ofertą i jej ograniczeniami.

  Prosimy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń nałożonych przez Partnerów, w razie, jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z naszymi Partnerami.

  W przypadku odmowy uhonorowania karty LOOKmap u naszego Partnera, prosimy o niezwłoczny kontakt z zespołem LOOKmap.